o1
o2
o3
o4
o5
o6
  • PDF
Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok


Prevádzkovateľ ubytovania v súkromí - objekt Rekreačné chaty Divín rekreačná časť Ružiná

EIE VENDOR , s.r.o.

Námestie mieru 1393/6
962 12 Detva

IČO: 47 534 940

DIČ: 2023939511 - neplatca DPH

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 25646/S (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

I. Úvodné ustanovenia
1. Prenájom ubytovacích zariadení a poskytovanie iných služieb klientom sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú zároveň ubytovacím poriadkom. Klient prijíma VOP ako zmluvnú podmienku prenájmu ubytovacích zariadení Rekreačné chaty Divín rekreačná časť Ružiná a využívania služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.
2. VOP sú okrem iného zverejnené v každom ubytovacom zariadení a na internetovej stránke Prevádzkovateľa - www.ruzina.sk .
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne ustanovenia VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa .

II. Všeobecné obchodné podmienky
1. Tieto VOP platia pre zmluvy o o prenájme ubytovacích zariadení na ubytovanie , podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom , ako aj pre všetky ostatné služby poskytované klientovi Prevádzkovateľom. Iné obchodné a zmluvné podmienky sa pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a klientom použijú len, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami.
2. Zmluva o prenájme ubytovacieho zariadenia medzi Prevádzkovateľom a klientom vzniká písomným potvrdením ústne alebo písomne podanej žiadosti klienta o rezerváciu ubytovacieho zariadenia. Zmluva o prenájme ubytovacieho zariadenia sa uzatvára na dobu určitú.
3. Zmluvnými stranami sú Prevádzkovateľ a klient. Pri objednávke prenájmu ubytovacieho zariadenia alebo iných služieb treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Prevádzkovateľovi spolu s klientom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.
4. Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom ubytovacieho zariadenia , ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo zmluvne dohodnuté, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa.

III. Podmienky prenájmu ubytovacieho zariadenia a poskytovania služieb klientom
1. Prevádzkovateľ môže prenajať ubytovacie zariadenie iba klientovi, ktorý si tento prenájom riadne objednal. Klient sa prihlasuje prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe ihneď po príchode. K prihláseniu je klient povinný predložiť zodpovednej osobe svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti.
2. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný vyplniť a odovzdať zodpovednému pracovníkovi recepcie úradné tlačivo o hlásení pobytu predložené klientovi pri príchode, pričom všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo a úplne.
3. Prevádzkovateľ prenajíma ubytovacie zariadenie a poskytuje v ňom klientom služby v plnom rozsahu podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z.
4. Prevádzkovateľ môže vy výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovacie zariadenie, než ako bolo dohodnuté, ak sa iné ubytovacie zariadenie podstatne nelíši od ubytovania dohodnutého v potvrdenej objednávke.
5. Pokiaľ nie je s klientom dohodnuté inak, klientovi je k dispozícii rezervované ubytovacie zariadenie od 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu klienta. Klient nemá právny nárok na skoršie využívanie rezervovaného ubytovacieho zariadenia pokiaľ sa o tom nedohodol ústne alebo písomne s prevádzkovateľom .
6. Ubytovacie zariadenie využívané klientom musí byť v dohodnutý deň odjazdu klienta uvoľnené a odovzdané klientom Prevádzkovateľovi najneskôr do 10:00 hod. V prípade oneskoreného uvoľnenia a odovzdania izby po 10:00 hod. do 14.00 hod. má prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatok za oneskorené odovzdanie izby vo výške 50% z ceny ubytovania v danom ubytovacom zariadení . V prípade oneskoreného uvoľnenia a odovzdania ubytovacieho zariadenia po 14:00 hod. má prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatok za oneskorené odovzdanie ubytovacieho zariadenia vo výške 100% z ceny ubytovacieho zariadenia.
7. Ubytovacie zariadenie sa považuje za uvoľnené a odovzdané klientom Prevádzkovateľovi potom, ako klient vynesie z ubytovacieho zariadenia všetky svoje veci , odovzdá kľúče od ubytovacieho zariadenia zodpovednej osobe a oznámi mu uvoľnenie ubytovacieho zariadenia bez závad. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať inventár , stav ubytovacieho zariadenia a vecí v ňom , úhradu klienta, a to pri preberaní ubytovacieho zariadenia od klienta.
8. Rezervované ubytovacie zariadenie, ktoré si klient neprevzal najneskôr do 22:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu klienta, môže Prevádzkovateľ prenajať tretej osobe. To neplatí, ak bol medzi Prevádzkovateľom a klientom výslovne dohodnutý neskorší príjazd klienta.
9. Ak klient požiada Prevádzkovateľa o predĺženie dohodnutej doby prenájmu ubytovacieho zariadenia , môže mu Prevádzkovateľ ponúknuť aj iné ubytovacie zariadenie. Klient nemá nárok na ubytovanie v ubytovacom zariadení, ktoré mal pôvodne prenajaté , ak z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov nie je možné ubytovacie zariadenie klientovi prenajať.

IV. Ceny a platobné podmienky
1. Cenník služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je k dispozícii na nahliadnutie na internetovej stránke Prevádzkovateľa . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dohody iných cien .
2. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od klienta pri rezervácii prenájmu ubytovacieho zariadenia alebo iných služieb zálohovú platbu až do výšky 60% z ceny klientom objednaných služieb.
3. Klient je povinný za prenájom ubytovacieho zariadenia a ďalšie ním využívané služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny podľa cenníka služieb poskytovaných Prevádzkovateľom alebo cien dohodnutých s Prevádzovateľom . Klient je povinný najneskôr v deň ukončenia prenájmu ubytovacieho zariadenia alebo v posledný deň poskytovania služieb Prevádzkovateľom, na základe predloženého vyúčtovania prenájmu ubytovacieho zariadenia a služieb poskytnutých Prevádzkovateľom, alebo na základe predloženej faktúry spolu s vyúčtovaním prijatých záloh od klienta zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za prenájom ubytovacieho zariadenia a všetky Prevádzkovateľom poskytnuté služby.
4. Ak Klient skráti svoj dohodnutý prenájom ubytovacieho zariadenia , Prevádzkovateľ má právo vyúčtovať Klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celý dohodnutý prenájom ubytovacieho zariadenia .
5. Ak cena za Prevádzkovateľom poskytnuté služby klientovi prekročí sumu 700 EUR, klient je povinný na vyzvanie zodpovednej osoby cenu za doposiaľ Prevádzkovateľom poskytnuté služby a prenájom zbytovacieho zariadenia ihneď uhradiť.
6. Prevádzkovateľ je po dohode s klientom oprávnený vystaviť klientovi faktúru so splatnosťou maximálne 7 dní odo dňa vystavenia.
7. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa započítať proti pohľadávke Prevádzkovateľa voči klientovi akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči Prevádzkovateľovi.

V. Povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán
1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených klientom v priestoroch ubytovacieho zariadenia a vo vonkajších priestoroch prislúchajúcich k predmetnému prenajatému ubytovaciemu zariadeniu. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Prevádzkovateľ nezodpovedá.
2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v priestoroch a areáli ubytovacieho zariadenia.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá klientovi za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla klientovi mimo priestory a areál ubytovacieho zariadenia.
4. V ubytovacom zariadení a v areáli ubytovacieho zariadenia nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie, robiť akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadení ubytovacieho zariadenia .
5. V ubytovacom zariadení a jeho areali nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa používať vlastné elektrické spotrebiče s výkonom nad 1000 Wattov.
6. Z bezpečnostných dôvodov nie je klient oprávnený nechať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v ubytovacom zariadení a v areáli ubytovacieho zariadenia.
7. Klient nie je oprávnený vnášať do ubytovacieho zariadenia a do areálu ubytovacieho zariadenia zbrane a strelivo.
8. V čase od 22:00 do 8:00 je klient povinný dodržiavať ubytovacom zariadani a v areali ubytovacieho zariadenia nočný pokoj.
9. Fajčenie je povolené len vo vonkajších priestoroch ubytovacieho zariadenia a vonkajšom areali ubytovacieho zariadenia . V ubytovacom zariadení je zakázané fajčenie a užívanie akýchkoľvek omamných a psychotropných látok.
10. Ubytovanie akýchkoľvek zvierat v ubytovacom zariadení je povolené za príplatok podľa platného cenníka a so súhlasom Prevádzkovateľa .
11. Ak je klientovi Prevádzkovateľom poskytnuté parkovacie miesto na odstavenie motorového vozidla klienta v areáli ubytovacieho zariadenia , Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo akékoľvek poškodenie motorového vozidla klienta odstaveného v areáli ubytovacieho zariadenia a vecí nachádzajúcich sa v tomto motorovom vozidle.
12. Klient zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi znehodnotením, poškodením alebo zničením ubytovacieho zariadenia klientom alebo osobami, ktoré sú ubytované v Pubytované v prenajatom ubytovacom zariadení alebo sa zúčastňujú na akcii v prenajatom ubytovacom zariadení alebo v areáli prenajatého ubytovacieho zariadenia spolu s klientom.
13. Klient je povinný škodu za ktorú Prevádzkovateľovi zodpovedá nahradiť najneskôr v deň ukončenia prenájmu ubytovacieho zariadenia Klienta alebo v posledný deň poskytovania služieb Prevádzkovateľom.
14. Sťažnosti klientov a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Prevádzkovateľa prijíma zodpovedná osoba .
15. V prípade porušenia povinností a zákazov, uvedených v bodoch 6. až 10. tohto článku V. VOP, klientom, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každé jednotlivé porušenie povinností a zákazov uvedených v bodoch 6. až 10. tohto článku V. VOP.

VI. Storno podmienky, odstúpenie od zmluvy
1. V prípade zrušenia rezervácie prenájmu ubytovacieho zariadenia klientom v lehote 7 a menej dní pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 100 % zaplatenej zálohovej platby rezervácie za objednané služby to znamená ponechať si rezervačný poplatok v plnej zaplatenej výške .
2. V prípade zrušenia rezervácie prenájmu ubytovacieho zariadenia klientom v lehote viacej ako 7 dní pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 50 % zaplatenej zálohovej platby rezervácie za objednané služby to znamená ponechať si 50 / zaplateného rezervačného poplatku .
3. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
a. nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným,
b. klient pri rezervácii izby v Penzióne uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy,
c. Prevádzkovateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie služieb Prevádzkovateľa by mohlo ohroziť prevádzku ubytovacieho zariadenia, bezpečnosť tretích osôb, alebo vážnosť a dobré meno Prevádzkovateľa a ubytovacieho zariadenia.
4. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa nemá klient nárok na odstupné, kompenzáciu ani náhradu škody.

VII. Ochrana osobných údajov
1. Klient v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov Prevádzkovateľom podľa tohto zákona.
2. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracovávaním a uchovávaním osobných údajov klienta uvedených na žiadosti o rezerváciu prenájmu ubytovacieho zariadenia, alebo v objednávke, za účelom zabezpečenia a poskytnutia klientom objednaných služieb zo strany Prevádzkovateľa a pre splnenie povinností Prevádzkovateľa uložených zákonom, a to na nevyhnutnú dobu.
3. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov klienta aj pre potreby marketingových aktivít Prevádzkovateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch Prevádzkovateľa, a to na dobu počas ktorej sú tieto aktivity vykonávané.
4. Odvolanie súhlasu klienta je možné uskutočniť písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP, s výnimkou ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP.
2. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právny poriadkom Slovenskej republiky.
3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2018
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dohodnúť a dojednať s klientom aj iné zmluvné podmienky ako sú uvedené vo VOP .


V Divíne dňa 01.02.2018